NewsDainiknavjyoti
22 September 2017
Dainiknavjyoti
26 September 2017
Dainik Bhaskar
29 October 2017
Dainik Bhaskar
06 November 2017
Pratahkal
17 August 2017
Rajasthan Patrika
22 August 2017
Dainik Bhaskar
15 September 2017
Rajasthan patrika
20 September 2017
Rajasthan patrika
01 August 2017
Rastradoot
02 August 2017
Pratahkal
14 August 2017
Rajasthan patrika
17 August 2017
Pratahkal
29 May 2017
Dainik Bhaska
02 july 2017
Rajasthan patrika
10 july 2017
Dainiknavjyoti
26 july 2017
Rastradoot
13 April 2017
Pratahkal
14 April 2017
Rastradoot
26 April 2017
Dainiknavjyoti
20 May 2017
Dainik Bhaskar
07 April 2017
Dainiknavjyoti
08 April 2017
Pratahkal
11 April 2017
Dainik Bhaskar
11 April 2017
Dainik Bhaskar
18 March 2017
Rajasthan Patrika
03 April 2017
Rajasthan Patrika
03 April 2017
Rastradoot
06 April 2017
Pratakal
24 February 2017
Rastradoot
01 March 2017
Dainik Bhaskar
07 March 2017
Rastradoot
07 March 2017
Rastradoot
13 January 2017 
Rastradoot
23 January 2017 
Rajasthan Patrika
13 February 2017
Rastradoot
18 February 2017
Pratakal
22 December 2016
Pratakal
24 December 2016
Pratakal
25 November 2016
Rastradoot
11 January 2017 
Dainiknavjyoti
15 November 2016
Dainiknavjyoti
21 November 2016
Dainikbhaskar
06 December 2016
Dainiknavjyoti
20 December 2016
Atma ki Jvala
4 October 2016
Rajasthan Patrika
5 October 2016
Rastradoot
12 October 2016
PratahKal
14 October 2016
Rajasthan Patrika
24 August 2016
Udaipur Express
24 August 2016
Rajasthan Patrika
9 october 2016
PratahKal
7 october 2016
Dainik Bhaskar
12 August 2016
Dainik Bhaskar
5 August 2016
Dainik Bhaskar
24 August 2016
Pratah kal
24 August 2016
Dainik Bhaskar
2 August 2016
Pratah Kal
1 August 2016
Dainik Bhaskar
1 August 2016
Rajasthan Patrika
1 August 2016
Pratah Kal
03 June 2016
Rajasthan Patrika
03 June 2016
Pratah Kal
21 May 2016
Pratah Kal
03 May 2016
Dainik Bhaskar
20 April 2016
Pratah Kal
20 April 2016
Rajasthan Patrika
19 April 2016
Rashtrdut
19 April 2016
Pratah Kal
28 February 2016
Dainik Bhaskar
20 March 2016
Dainik Bhaskar
20 March 2016
Udaipur Patrika
27 March 2016
Rajasthan Patrika
15 February 2016
Dainik Bhaskar
15 February 2016
Pratah Kal
15 February 2016
Rajasthan Patrika
28 February 2016
Pratah Kal
22 November 2015
Dainik Bhaskar
22 February 2015
Dainik Bhaskar
16 December 2015
Rajasthan patrika
16 December 2015
Udaipur Express
Rajasthan Patrika
Udaipur Masik
28 October 2015
Rajasthan Patrika
04 November 2015
Rashtradoot
8 December 2014
Madadgar
25 February 2015
Aatma Ki Jwala
3 March 2015
Pratah Kal
22 March 2015
Dainik Bhaskar
29 November 2014
Pratah Kal
29 November 2014
Dainik Bhaskar
8 December 2014
Rajasthan Patrika
8 December 2014
Rajasthan Patrika
12 November 2014
Paksh Vipaksh Pratipaksh
16 November 2014
Rajasthan Patrika
17 November 2014
Dainik Bhaskar
18 November 2014
Dainik Bhaskar
9 November 2014
Pratah Kal
10 November 2014
Dainik Bhaskar
12 November 2014
Pratah Kal
12 November 2014
Dainik Bhaskar
15 October 2014
Rajasthan Patrika
8 November 2014
Dainik Bhaskar
9 November 2014
Dainik Bhaskar
9 November 2014
Aatma Ki Jwala
11 June 2014
Aatma Ki Jwala
13 June 2014
Aatma Ki Jwala
18 June 2014
Pratah kal
15 October 2014
Rajasthan patrika
06 May 2014
Rajasthan patrika
09 May 2014
Rajasthan patrika
09 May 2014
Aatma Ki Jwala
06 June 2014
Rajasthan Patrika
26 March 2014
Rajasthan Patrika
29 March 2014
Pratah kal
01 April 2014
Dainik Bhaskar
06 May 2014
PratahKal
05 March 2014
Rajasthan Patrika
06 March 2014
Rajasthan Patrika
12 March 2014
PratahKal
25 March 2014
PratahKal
21 February 2014
Dainik Bhaskar
21 February 2014
Dainik Bhaskar
22 February 2014
Rajasthan Patrika
05 March 2014
Rajasthan Patrika
24 January 2014
Madadgar
24 January 2014
Madadgar
24 January 2014
Udaipur Times
05 February 2014
Rajasthan Patrika
30 November 2013
Pratah Kal
03 December 2013
Rajasthan Patrika
28 December 2013
Dainik Bhaskar
28 December 2013
Dainik Bhaskar
15 November 2013
Rajasthan Patrika
15 November 2013
Rajasthan Patrika
16 November 2013
Dainik Bhaskar
16 November 2013
Pratah Kal
18 July 2013
Rajasthan Patrika
20 July 2013
Pratah Kal
20 July 2013
Rajasthan Patrika
9 November 2013
Pratah Kal
17 July 2013
Dainik Bhaskar
17 July 2013
Rajasthan Patrika
18 July 2013
Dainik Bhaskar
18 July 2013